2018. január 17., szerda

Sri KrishnaNagyon örülök, hogy egy szép sort olvasok leveledben. „A fő dolgom folyamatosan látni Őt a mindennapi életemben, vagyis állandóan Rá gondolni, s nem elfelejteni Őt.” - Ez valójában a Krsna-tudat. Minden pillanatban tudunk Krishnára gondolni. Krishnára tudunk gondolni, miközben egy pohár vizet veszünk, mert a víz íze Krishna. Krishnára tudunk gondolni, amikor meglátjuk a napfényt reggel, mert a napfény Krishna Testi Ragyogásának a visszatükröződése. Hasonlóképp, amint meglátjuk a holdfényt este, Krishnára tudunk gondolni, mert a holdfény is a napfény visszatükröződése. Éppúgy, amikor hangot hallunk, Krishnára tudunk gondolni, mert a hang Krishna, és a legtökéletesebb hang transzcendentális, a Hare Krishna, amit 24 órában kell énekelnünk. Tehát nincs lehetőség, hogy elfelejtsük Krishnát az életünk egyetlen pillanatában sem, feltéve, ha ezen a módon gyakorolunk.
(Srila Prabhupada levele: Hayagriva—Los Angeles, 1968, január 15)

Sri KrishnaI am very glad to read in your letter a nice line, " My main concern is seeing Him constantly in my daily life, that is, to constantly remember Him and not to forget Him.''  - This is actually Krishna Consciousness. We can remember Krishna in every moment. We can remember Krishna while taking a glass of water because the taste of water is Krishna. We can remember Krishna as soon as we see the sunlight in the morning, because the sunlight is a reflection of Krishna's Bodily Effulgence. Similarly, as soon as we see moonlight in the evening we remember Krishna because moonlight is also reflection of sunlight. Similarly, when we hear any sound we can remember Krishna because sound is Krishna, and the most perfect sound, transcendental, is Hare Krishna, which we have to chant 24 hours. So there is no scope of forgetting Krishna at any moment of our life provided we practice in that way. 
(Srila Prabhupada's letter to Hayagriva—Los Angeles 15 January, 1968)


2018. január 15., hétfő

Krishnát és a Lelki Tanítómestert az elkülönülés érzésében jobb szolgálni „Krishnát és a Lelki Tanítómestert az elkülönülés érzésében jobb szolgálni; néha kockázat van a közvetlen szolgálatban. Például, Kirtanananda közvetlen szolgálatot adott nekem, masszírozott, főzött nekem, és még olyan sok más dolgot; de később Maya diktálására oly annyira felfuvalkodottá vált, hogy azt gondolta, az ő Lelki Tanítómestere egy közönséges ember, és csak az ő szolgálatára létezett. Ez a mentalitás azonnal lenyomta őt. Természetesen, azok, akik őszinte bhakták, közvetlen szolgálatot vesznek lehetőségként , de az illuzórikus energia olyan erős, hogy az a 'bizalmaskodás tiszteletlenséget szül' doktrinán működik. Kirtanananda úgy gondolta, hogy én az ő szolgálatáért létezem, annak a felismerése helyett, hogy én adtam neki lehetőséget, hogy valamilyen szolgálatot végezzen nekem.”  
(Levél :MadhusudanaSan Francisco 1967. december 30)

KÉRDÉS: Hogyan adhatjuk a közvetlen szolgálatot, mint lehetőséget Srila Prabhupadanak most és a jövőben?

MAHESH RAJA:

1) Mindenekelőtt a nyomaték a "Krishnát és a Lelki Tanítómestert az elkülönülés érzésében jobb szolgálni" mondaton van.

    2) A közvetlen szolgálatot most SRILA PRABHUPADA istenség (MURTI FORMA) számára adjuk. És ez ugyanaz a jövőben is. Öltöztetés, gondozás, és így tovább.

It is better service to Krishna and Spiritual Master in a feeling of separationIt is better service to Krishna and Spiritual Master in a feeling of separation; sometimes there is risk in the matter of direct service. For example, Kirtanananda was giving me direct service by massaging, cooking for me, and so many other things; but later on by dictation of Maya, he became puffed up, so much so that he thought his Spiritual Master a common man, and was existing only on account of his service. This mentality at once pushed him down. Of course, those who are sincere devotee, they take direct service as an opportunity, but the illusory energy is so strong that it acts on this doctrine of familiarity breeds contempt. Kirtanananda was thinking I was existing on his service, instead of realizing I was giving him opportunity to do me some service.” 
(Letter to  MadhusudanaSan Francisco 30 December, 1967) 

QUESTION: How can we do the direct service as an opportunity to Srila Prabhupada now and in future?

MAHESH RAJA

1) First of all, the stress is given on "IT IS BETTER SERVICE TO KRISHNA AND SPIRITUAL MASTER A IN A FEELING OF SEPARATION."

2) Direct service now is ON SRILA PRABHUPADA DEITY (Murti form) and same in future. Dressing, looking after etc.
Q


The work will go on – A munka folytatódikA sincere worker is always recognized by Krishna. I do not know how shall I thank you, but I am confident of my future hopes in the sincere students like you, Brahmananda and others; & now if I die I will die blissful, the work will go on.”

Krishna mindig elismeri az őszintén dolgozót. Nem tudom, hogyan köszönhetem meg neked, de biztos vagyok a jövőbeni reményeimben , az olyan őszinte tanítványokban , mint te, Brahmananda és mások. És most , ha meghalok, boldogan halok meg, a munka folytatódik.”


(Letter to: Rayarama —San Francisco, 31 December, 1967)

2018. január 13., szombat

Mahesh Raja: AZ ISK'CON iránti VALLÁSOS TISZTELET (KULTUSZ) GONDOLKODÁSMÓDJA

Láttuk az „ISKCON történetében” history of ISKCON hogyha jön valaki és tesz valami jót, akkor az emberek NAGY tekintélynek veszik őt. Bármit mond, mindenkinek el kell fogadnia azt. Ez Vallásos Tiszteletetet, KULTUSZT hoz létre. Ez vak követés. Gyakran a KULTUSZ vezetők később el akarják REJTENI , hogy manipulálnak és trükkösen csalnak, azért hogy hatalomban maradhassanak. Mi nem akarjuk ezt a fajta KULTUSZ üzletet. Mi Srila Prabhupada követői vagyunk. Meg kell különböztetnünk a helyeset a helytelentől. És nyíltan ki kell mondanunk az IGAZSÁGOT. Ezért a legjobb, a bhakták közötti nyílt vita a siddhantáról, az igazság tisztázása érdekében:

Levél Ayodhyapatinak
Vrindaban, 1976. szeptember 22.

Drága Ayodhyapati das-om!
Kérlek fogadd az áldásaimat. Kézhez vettem keltezetlen leveledet és köszönöm. A siddhanta-d a sastra-nak megfelelő és ezen a módon folytasd a könyvek olvasását. Helyes felfogásod van és Krsna segít tégedet. siddhanta baliya citte na kara alasa iha haite krsna lage sudrdha manasa [Ādi 2.117]. EGY ŐSZINTE TANULÓNAK NEM KELLENE ELMULASZTANIA AZ ILYEN KÖVETKEZTETÉSEKNEK A MEGVITATÁSÁT, ELLENTMONDÁSOSNAK TARTVA ŐKET, MERT AZ ILYEN BESZÉLGETÉSEK ERŐSÍTIK AZ ELMÉT. Így ragaszkodás ébred Sri Krsna iránt.

MINDIG ÉBERNEK KELLENE LENNED A SASTRA-K KÖVETKEZTETÉSEINEK A MEGÉRTÉSÉBEN, AMI SEGÍT TÉGED. MÁSKÜLÖNBEN A HAMIS FILOZÓFIÁK FÉLRE TUDNAK VEZETNI. Nagyon örülök, hogy tanulmányozod a könyveket. Ez boldoggá és sikeressé tesz majd téged.”


SB 1.7.42 Magyarázat- Drona fiának bűnhődése
Ebben a sloka-ban a „vama-svabhava” sajátos szavakat használják: „természettől fogva szelíd és nemes lelkű”. Egy jó természetű férfi vagy nő mindent nagyon könnyen elfogad, de egy átlagos intelligenciával rendelkező férfi nem így tesz. DE BÁRHOGYAN IS VAN, AZ ÉRTELMÜNKET ÉS ITÉLŐKÉPESSSÉGÜNKET NEM KELLENE FELADNUNK CSAK AZÉRT, HOGY UDVARIASAK LEGYÜNK. AZ EMBERNEK JÓ ITÉLŐKÉPESSÉGGEL KELL RENDELKEZNIE, HOGY A DOLGOKAT AZ ÉRDEMÜK SZERINT ÍTÉLJE MEG. NEM KELLENE EGY NŐ SZELÍD TERMÉSZETÉT KÖVETVE OLYAT ELFOGADNI, AMI NEM HITELES. Asvatthamát tisztelheti egy jó természetű nő, de ez nem azt jelenti, hogy Asvatthama olyan, mint egy valódi brahmana.”

"Egy bhaktának kell hogy legyen intelligenciája , hogy tudja, ki az, aki elhajlik. HÓDOLJ MEG AZ INTELLIGENCIÁD ÁLTAL , DE NE ADD FEL AZ INTELLIGENCIÁDAT."
 (SP to Bali Mardana, 1974) 

Madhya 5.90. Saksi-gopala cselekedetei
AZ, AKI ISMERI AZ IGAZSÁGOT, ÉS MÉGSEM TESZ TANUBIZONYSÁGOT, AZ BŰNRÉSZESSÉ VÁLIK.”

730503mw.la  Beszélgetések
Prabhupada: DE AKI ELTŰRI A KÁRTEVŐ TEVÉKENYSÉGET, Ő SZINTÉN BŰNÖS. Ha te kártevő vagy, akkor bűnöző vagy. De ha eltűröd a kártevő tevékenységeket, te is tettes vagy.”

SB 4.14.41 Magyarázat – Vena király története
A bráhmanák rendje, az emberi társadalom legfőbb rendje leginkább bhaktákból áll. Általában nem sokat tudnak az anyagi világ eseményeiről, mert mindig a lelki felemelkedés cselekedeteivel vannak elfoglalva. ENNEK ELLENÉRE AZONBAN, AMIKOR SZERENCSÉTLENSÉG SÚJTJA AZ EMBERI TÁRSADALMAT, NEM MARADHATNAK PÁRTATLANOK. HA NEM TESZNEK VALAMIT, HOGY KÖNNYÍTSENEK A SZENVEDŐ EMBERI TÁRSADALOM HELYZETÉN - ÚGY MONDJÁK -, HOGY AKKOR A LELKI TUDÁSUK CSÖKKEN.”
Mahesh Raja: The ISK'CON Cult Mentality

We have seen in the history of ISKCON someone comes does something good then people take him as BIG authority. Anything he says has to be accepted by all. That forms a CULT mentality. That is blind following. Often the CULT leaders wants to HIDE something later on do some mischief to stay in power. We do not want this CULT business.  We are followers of Srila Prabhupada . We have to discriminate right from wrong. And also speak out for the TRUTH.  This is why open discussion on siddhanta is best among devotees to ascertain the truth:

Letter to: Ayodhyapati
Vrindaban, 22 September, 1976

My Dear Ayodhyapati das,
Please accept my blessings. I am in due receipt of your undated letter and I thank you for it. Your siddhanta is correct to the sastra and in this way go on reading books and have the correct perception and Krsna will help yousiddhanta baliya citte na kara alasa iha haite krsna lage sudrdha manasa [Ādi 2.117]. A sincere student should not neglect the discussion of such conclusions, considering them controversial, for such discussions strengthen the mind. Thus one’s mind becomes attached to Sri Krsna.

You should be always alert in understanding the sastric conclusions that will help you, otherwise we can be misled by bogus philosophies. I am very pleased that you are studying the books. This will make you happy and successful.

SB 1.7.42 The Son of Drona Punished
The specific words used in this sloka are vama-svabhava, “mild and gentle by nature.” A good man or woman accepts anything very easily, but a man of average intelligence does not do so. BUT, ANYWAY, WE SHOULD NOT GIVE UP OUR REASON AND DISCRIMINATORY POWER JUST TO BE GENTLE. ONE MUST HAVE GOOD DISCRIMINATORY POWER TO JUDGE A THING ON ITS MERIT. WE SHOULD NOT FOLLOW THE MILD NATURE OF A WOMAN AND THEREBY ACCEPT THAT WHICH IS NOT GENUINE. Asvatthama may be respected by a good-natured woman, but that does not mean that he is as good as a genuine brahmana.

A devotee should have intelligence to know who is deviating. SURRENDER BY YOUR INTELLIGENCE BUT DON’T SURRENDER YOUR INTELLIGENCE.” (SP to Bali Mardana, 1974)

Madhya 5.90 The Activities of Saksi-gopala
A PERSON WHO KNOWS THINGS AS THEY ARE AND STILL DOES NOT BEAR WITNESS BECOMES INVOLVED IN SINFUL ACTIVITIES.”

730503mw.la  Conversations
Prabhupada: BUT ONE WHO TOLERATES MISCHIEVOUS ACTIVITY, HE IS ALSO CULPRIT. If you are mischievous, you are criminal. But if you tolerate mischievous activities that is also criminal.

SB 4.14.41 P The Story of King Vena
Brahmanas, the topmost section of human society, are mostly devotees. They are generally unaware of the happenings within the material world because they are always busy in their activities for spiritual advancement. NONETHELESS, WHEN THERE IS A CALAMITY IN HUMAN SOCIETY, THEY CANNOT REMAIN IMPARTIAL. IF THEY DO NOT DO SOMETHING TO RELIEVE THE DISTRESSED CONDITION OF HUMAN SOCIETY, IT IS SAID THAT DUE TO SUCH NEGLECT THEIR SPIRITUAL KNOWLEDGE DIMINISHES


2018. január 6., szombat

SZOLGÁLÓ TERMÉSZETMindig emlékezzünk arra, hogy a tökéletesség útján járunk, de nem vagyunk tökéletesek. Ha Subala das vagy bárki azt gondolja, hogy elérte a tökéletességet, az félrevezett lesz. Mindannyiatokat kértem, hogy az Isten testvéreiteket prabhunak szólítsátok. Ez a prabhu főnököt jelent. Ha bármelyikünk főnökként gondol a munkatársára, nincs félreértés. Hiba akkor van, amikor a címzett főnök vagy prabhu pontosan Prabhunak, vagy főnöknek gondolja magát. Az embernek nem kellene elfeledkeznie magáról, mint alázatos szolgáról, még akkor sem, ha valakit prabhunak szólítanak. A lelki tanítómesternek tisztelet van ajánlva, mert azt a Legfelsőbb Úrnak ajánljuk. Sajnálatosan ha a lelki tanítómester azt gondolja, hogy a Legfelsőbb Úrrá vált, akkor elbukott. Egy HITELES LELKI TANÍTÓMESTER mindig az Úr szolgájaként gondol magára. Sohase felejtsünk el alázatos lenni a kapcsolatokban. Ha mindannyian a prabhu és szolga szellemében járnánk el a dolgainkban, akkor nagyon kevés esélye lenne a félreértésnek. Néha történhet félreértés, de azt a szolgáló természet szellemében kellene elrendezni a prabhu felé.”

(Srila Prabhupada levele Nandaraninak — Kalcutta 1967. november 28.)


SERVICE ATTITUDEWe should always remember that we are on the path of perfection, but we are not perfect. If Subala das or anyone thinks that he has attained perfection he will be wrongly directed. I have asked you all to address your Godbrothers as prabhu. This prabhu means boss. If everyone of us thinks of his fellow worker as boss there is no question of misunderstanding. The mistake is that being addressed as boss or prabhu one thinks himself as exactly Prabhu or the boss. One should not forget himself as humble servant even though one is addressed as prabhu. The spiritual master is offered respects as they are offered to the Supreme Lord. Unfortunately if the spiritual master thinks that he has become the Supreme Lord then he is doomed. A BONA FIDE SPIRITUAL MASTER always think of himself as the servant of the Lord. One should never forget __ be humble in dealings. If everyone of us would conduct our business in that spirit of prabhu and servant then there is very little chance of being misunderstood. Sometimes misunderstanding may take place but it should be adjusted in a spirit of service attitude to the prabhu.”

(Srila Prabhupada's letter to Nandarani — Calcutta 28 November, 1967)


2018. január 5., péntek

AMIKOR EGY TANÍTVÁNY FÉLREÉRTI A HITELES LELKI TANÍTÓMESTERT


Az a kötelességem, hogy átadjam neked a helyes dolgokat az igazi valójában, és aki megkapja, annak az a kötelessége, hogy az alapvető lelki előírások szerint cselekedjen. Amikor elhagytál minket, egyszerűen Krsnához imádkoztam azért, hogy visszatérj a Krsna-tudatba, mert ez volt a kötelességem. Bármilyen jó lélek, aki egyszer hozzám jön a lelki megvilágosodásért, az az elvárás, hogy az én felelősségemen múlik, hogy visszavigyem Krsnához, hogy hazavigyem. Egy tanítvány félreértheti a hiteles lelki tanítómestert Maya befolyásának hatása alatti kényszerben. De egy hiteles lelki tanítómester sohasem hagyja elmenni azt a bhaktát, akit egyszer elfogadott. Amikor egy tanítvány félreérti a hiteles lelki tanítómestert, a mester bánkódik a saját tehetetlenségén, hogy megvédje a tanítványt, és néha könnyekkel a szemében sír. Volt egy tapasztalatunk mialatt az én Guru Maharaj-om FIZIKAI JELENLÉTBEN VOLT ITT. Az egyik tanítványát, aki elfogadta a sannyasa-t, a felesége kényszert alkalmazva elvitte egyik nap. AZ ÉN GURU MAHARAJ-OM KÖNNYEKKEL A SZEMÉBEN MEGSIRATTA, AZT MONDVA, HOGY NEM TUDTA MEGMENTENI A LELKET.”


(Srila Prabhupada levele Umapatinak —Calcutta 1967. november 23.)

WHEN A DISCIPLE MISUNDERSTANDS A BONA FIDE SPIRITUAL MASTER


It is my duty to deliver you the right thing in right earnestness and it is the duty of the receiver to act in the standard spiritual regulation. When you left us I simply prayed to Krishna for your return to Krishna Consciousness because that was my duty. Any good soul who approaches me once for spiritual enlightenment is supposed to be depending on my responsibility to get him back to Krishna, back to home. The disciple may misunderstand a bona fide spiritual master being obliged to do so under pressure of Maya's influence. But a bona fide spiritual master never lets go a devotee once accepted. When a disciple misunderstands a bona fide spiritual master, the master regrets for his inability to protect the disciple and sometimes he cries with tears in the eyes. We had an experience while my Guru Maharaja WAS ALIVE. One of His disciples who accepted sannyasa was one day forcibly dragged by his wife. MY GURU MAHARAJA LAMENTED WITH TEARS IN HIS EYES SAYING THAT HE COULD NOT SAVE THE SOUL."

(Srila Prabhupada's letter to Umapati—Calcutta 23 November, 1967)


2018. január 1., hétfő

Srila Prabhupadat már 1967-ben sokkolták Kirtanananda Swami cselekedetei


Srila Prabhupadat már 1967-ben sokkolták Kirtanananda Swami cselekedetei:
„Egyszer nem engedelmeskedett az utasításomnak és elvesztettünk 1.200 dollárt Mr. Payne-nel kapcsolatban. Ezúttal újból nem engedelmeskedett nekem. Ha ilyen példát mutat a Mozgalmunkban, az nagy akadály lesz. (Srila Prabhupada levele: Gargamuni—Delhi , 1967. szeptember 23.)
„Ez egy szörnyű példa és megdöbbentett.”
(Srila Prabhupada levele: Nandarani, Krsna Devi, Subala, Uddhava—Delhi , 1967. október 3.)
Srila Prabhupada 11 Ritvik Képviselőt és NEM AVATÓ (DIKSA) Gurut nevezett meg ( 1977. július 9-i levél Minden GBC-nek és Templomvezetőnek):
Ő Szentsége Kirtanananda Swami
Ő Szentsége Satsvarupa das Gosvami
Ő Szentsége Jayapataka Swami
Ő Szentsége Tamal Krisna Goswami
Ő Szentsége Hrydayananda Goswami
Ő Szentsége Bhavananda Goswami
Ő Szentsége Hamsadutta Swami
Ő Szentsége Ramesvara Swami
Ő Szentsége Harikesa Swami
Ő Kegyelme Bhagavan das Adhikari
Ő Kegyelme Jayatirtha das Adhikari
Az első név Kirtanananda Swami. Ő SZINTÉN FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT LÉLEK VOLT. (És hamis guruk nem válhatnak Ritvik Képviselőkké később)
Emlékezz, kérlek:
„NEM LEHETSÉGES VISSZATÉRNI ISTENHEZ EGYETLEN ÉLET ALATT.”
(SB 3.15.24 Magyarázat – Isten Királyságának a leírása)
„A HITELES LELKI TANÍTÓMESTER Krsna képviselőjének a megnyilvánulása. A szentírásokban a lelki tanítómestert úgy írják le, hogy olyan , mint Krsna, mert ő Krsna legbizalmasabb szolgája.”
(Srila Prabhupada levele: Nandarani, Krsna Devi, Subala, Uddhava—Delhi , 1967.október 3.)

Srila Prabhupada was already shocked by Kirtanananda Swami's acts in 1967


Srila Prabhupada was already shocked by Kirtanananda Swami's acts in 1967:
„Once he disobeyed my order and we lost $1200.00 in connection with Mr. Payne. This time he has again disobeyed me. If he sets such example in the Society it will be a great impediment.” (Srila Prabhupada's letter to: Gargamuni—Delhi 23 September, 1967 )
„This is a terrible example and it has shocked me.” (Srila Prabhupada's letter to: Nandarani, Krsna Devi, Subala, Uddhava—Delhi 3 October, 1967 )

Srila Prabhupada has named His Ritvik representatives and NOT DIKSA gurus (Letter to All G.B.C., All Temple Presidents 07-09-77):
His Holiness Kirtanananda Swami
His Holiness Satsvarupa dasa Gosvami
His Holiness Jayapataka Swami
His Holiness Tamala Krsna Gosvami
His Holiness Hrdayananda Gosvami
His Holiness Bhavananda Gosvami
His Holiness Hamsaduta Swami
His Holiness Ramesvara Swami
His Holiness Harikesa Swami
His Grace Bhagavan dasa Adhikari
His Grace Jayatirtha dasa Adhikari
The first name is KIRTANANANDA Swami.  HE WAS ALSO CONDITIONED SOUL. (And bogus gurus can not be Ritvik Representatives later.)
Remember, please:
„IT IS NOT POSSIBLE TO GO BACK TO GODHEAD IN ONE LIFE.”
(SB 3.15.24 P Description of the Kingdom of God)
„THE BONA FIDE SPIRITUAL MASTER is the manifest representative of Krishna. The spiritual master is described in the scriptures as good as Krishna because he is the most confidential servitor of Krishna.”
(Srila Prabhupada's letter to: Nandarani, Krsna Devi, Subala, Uddhava—Delhi 3 October, 1967 )

2017. december 28., csütörtök

Srila Prabhupada: NEM ÉRTEM MIÉRT JÁTSZOTT VELEM ILYET.

KIRTANANANDA SZVÁMI megbeszélte veled, hogy elérd folyó hó 24-én, de itt úgy intézte velem, hogy Londonnál megáll és adtam neki egy fontos ajánlólevelet. Jóllehet, arra gondolt, hogy nem áll meg Londonban, mégis megígérte előttem, hogy elmegy, amiért külön 20 dollárt adtam neki. NEM ÉRTEM MIÉRT JÁTSZOTT VELEM ILYET. Ha ő nem kívánt Londonba menni, nyíltan elmondhatta volna azt nekem. EZ BIZONY EGY NAGY SOKKOT OKOZOTT NEKEM.Ő az egyik nagyon hűséges tanítványom, és ha ő ilyet tesz, hogyan folytathatom a programjaimat. Egy levelezőlapot kaptam tőle a londoni reptérről, amelyben azt írja, hogy közvetlenül New York-be megy. Umapati leveléből is értem, hogy elérte New York-ot, habár semmit sem hallottam felőle New York-ból. Ez az egész az én szerencsétlenségem.”
(Srila Prabhupada levele Hayagrivának – Delhi 1967. szeptember 27.)Srila Prabhupada:I CANNOT UNDERSTAND WHY HE PLAYED WITH ME LIKE THIS.

"KIRTANANANDA SWAMI prearranged with you to reach on the 24th instant but he arranged here with me that he would stop at London and I gave him one important introduction letter. Although he had in his mind not to stop at London and yet promised before me that he would go, for which I gave him extra $20.00. I CANNOT UNDERSTAND WHY HE PLAYED WITH ME LIKE THIS. If he had no desire to go to London he would have plainly told me like that. IT HAS CERTAINLY GIVEN ME A GREAT SHOCK. He is one of my very faithful disciples and if he does like that how can I prosecute my programmes. I have received one post card from him from London Airport in which he writes that he is going directly to N.Y. I understand also from Umapati's letter that he has already reached New York although I have not heard anything from him from New York. It is all my misfortune."
(Srila Prabhupada's letter to: Hayagriva - Delhi 27 September, 1967 )

2017. december 25., hétfő

Jöjj el újra!A törekvésem az volt, hogy a mozgalmamat New York-ból kezdjem; és Krishna Kegyével jó együttműködést kaptam néhány olyan fiútól, mint te; és igen nagyon megbántódva éreztem magamat, amikor néhányan elhagytatok, de biztos voltam, hogy mindannyian újra eljönnétek, mert a Krishna-tudat nem egy anyagi dolog, és nem törhető meg: nem égethető , nem nedvesíthető, nem szárítható, vagy nem állítható meg bármely szakaszban sem.”
(Levél Umapatinak – Vrindaban 1967.szeptember 5.)

Come again!It was my ambition to begin my movement from New York; and by Krishna's Grace, I got good cooperation from some boys like you; and I felt too much aggrieved when some of you left me, but I was confident that all of your would come again, because Krishna Consciousness is not a material thing, and cannot be broken: it cannot be burned or wet or dried or stopped at any stage.”
(Letter to: Umapati - Vrindaban 5 September, 1967)

2017. december 24., vasárnap

Mahesh Raja: A LELKI TANÍTÓMESTER ÖRÖK


Madhudvisa : Van-e bármi módja egy kereszténynek, hogy egy lelki tanítómester segítsége nélkül elérje a lelki világot azzal, hogy hisz Jézus Krisztus szavaiban, és próbálja követni a tanításait?
Srila Prabhupada : Nem követlek.
Tamala Krishna :Lehetséges egy kereszténynek ebben a korban, hogy egy lelki tanítómester nélkül, a Bibliát olvasva, és Jézus szavait követve elérje a ...
Srila Prabhupada : Amikor a Bibliát olvasod, követed a lelki tanítómestert. Hogy mondhatod, hogy anélkül? Amikor a Bibliát olvasod, az azt jelenti, hogy követed az Úr Jézus Krisztus utasításait, azaz követed a lelki tanítómestert. Így hogyan lehetne lelki tanítómester nélkül lenni?
Madhudvisa : Én egy élő lelki tanítómesterre utaltam.
Srila Prabhupada : A lelki tanítómester nem annak a kérdése, hogy…A LELKI TANÍTÓMESTER ÖRÖK... így a te kérdésed az, hogy „lelki tanítómester nélkül”. Lelki tanítómester nélkül nem tudsz létezni az életed semelyik időszakában sem. Elfogadhatod ezt a lelki tanítómestert, vagy azt a lelki tanítómestert . Ez különbözhet. De el kell fogadnod. Ahogy mondod, a „Bibliát olvasva”, amikor ezt teszed, akkor követed a lelki tanítómestert, akit egy pap, vagy egy egyházi személy képvisel az Úr Jézus Krisztus tanítványi láncolatában. Tehát minden esetben követned kell egy lelki tanítómestert. Nem lehet kérdés, hogy „lelki tanítómester nélkül”. Ez világos?
(Srila Prabhupada Leckék, Seattle, 1969.10.02.)

Mahesh Raja: SPIRITUAL MASTER IS ETERNAL


Madhudvisa: Is there any way for a Christian to, without the help of a spiritual master, to reach the spiritual sky through believing in the words of Jesus Christ and trying to follow his teachings?
Prabhupada: I don't follow.
Tamala Krsna: Can a Christian in this age, without a spiritual master, but by reading the Bible and following Jesus's words, reach the...
Prabhupada: When you read Bible, you follow spiritual master. How can you say without? As soon as you read Bible, that means you are following the instruction of Lord Jesus Christ, that means you are following spiritual master. So where is the opportunity of being without spiritual master?
Madhudvisa: I was referring to a living spiritual master.
Prabhupada: Spiritual master is not the question of... Spiritual master is eternal. SPIRITUAL MASTER IS ETERNAL. So your question is without spiritual master. Without spiritual master you cannot be, at any stage of your life. You may accept this spiritual master or that spiritual master. That is a different thing. But you have to accept. As you say that "by reading Bible," when you read Bible that means you are following the spiritual master represented by some priest or some clergyman in the line of Lord Jesus Christ. So any case, you have to follow a spiritual master. There cannot be the question without spiritual master. Is that clear?
(Srila Prabhupada Lectures, 681002LE.SEA)

2017. december 22., péntek

Jézus Krisztus


Srila Prabhupada:

Jézus Krisztus nagyon nagy személyiség volt — Isten fia, Isten képviselője. Nem volt hibája. Mégis keresztre feszítették. Az Isten-tudatot akarta átadni, de viszonzásul keresztre feszítették — olyan hálátlanok voltak. Nem tudták megbecsülni a prédikálását. Mi azonban megbecsüljük őt, s minden tiszteletet megadunk neki, Isten képviselőjének.
Természetesen a Krisztus által prédikált üzenet csak abban az adott időben, helyen és területnek megfelelő volt, és csak az emberek bizonyos csoportjának szólt. Ő azonban minden kétséget kizáróan Isten képviselője. Ezért mi tiszteljük az Úr Jézus Krisztust, és a hódolatunkat ajánljuk neki.
Egyszer Melbourne-ben keresztény papok egy csoportja látogatott meg. Azt kérdezték: „Mi a véleménye Jézus Krisztusról?” Azt mondtam nekik: „Õ a mi gurunk. Õ az Isten-tudatot prédikálja, így ő a lelki tanítómesterünk.” A papok ezt nagyon értékelték.
Valójában bárkit, aki Isten dicsőségét prédikálja, gurunak kell elfogadni. Jézus Krisztus az egyik ilyen nagyszerű személyiség. Nem szabad azt gondolnunk róla, hogy Õ közönséges emberi lény. Az írások azt mondják, hogy aki a lelki tanítómestert közönséges embernek tartja, annak pokoli a mentalitása. Ha Jézus Krisztus közönséges ember lett volna, nem tudta volna átadni az Isten-tudatot.”


( Az Önmegvalósítás Tudománya 4. Krsna és Krisztus megértése)

Jesus ChristSrila Prabhupada:

Jesus Christ was such a great personality–the son of God, the representative of God. He had no fault. Still, he was crucified. He wanted to deliver God consciousness, but in return they crucified him–they were so thankless. They could not appreciate his preaching. But we appreciate him and give him all honor as the representative of God.
Of course, the message that Christ preached was just according to his particular time, place, and country, and just suited for a particular group of people. But certainly he is the representative of God. Therefore we adore Lord Jesus Christ and offer our obeisances to him.
Once, in Melbourne, a group of Christian ministers came to visit me. They asked, “What is your idea of Jesus Christ?” I told them, “He is our guru. He is preaching God consciousness, so he is our spiritual master.” The ministers very much appreciated that.
Actually, anyone who is preaching God’s glories must be accepted as a guru. Jesus Christ is one such great personality. We should not think of him as an ordinary human being. The scriptures say that anyone who considers the spiritual master to be an ordinary man has a hellish mentality. If Jesus Christ were an ordinary man, then he could not have delivered God consciousness.”

(The Science of Self Realization : SSR 4: Understanding Krsna and Christ)2017. december 21., csütörtök

Őszintén


A feltételekhez kötött állapotban minden lehetősége megvan a hibázásnak; de Krishna mindig megvéd minket, ha őszinték vagyunk; még ha az durva hiba is, Krishna megbocsájt a nagyon őszinte bhaktájának. Ezért dolgozz őszintén és Krishna mindig meg fog védeni.”
(Levél Sastvarupának – Vrindaban, 1967. augusztus 29.)

Sincerely


In the conditioned stage there is every possibility of being mistaken; but Krishna will always protect us if we are sincere; even if there is a gross mistake, Krishna forgives his devotee who is very sincere so go on working sincerely and Krishna will protect you always.”
(Letter to: Satsvarupa – Vrindaban, 29 August, 1967)

2017. december 19., kedd

A mozgalmunk gerince


Nagyon nagyra értékelem a munkádat is, hogy a könyveimet és a felvételeket próbálod népszerűsíteni. És nagyon örülök annak, hogy tudom, az új „Vissza Istenhez” eladása jól megy. Ezek a kiadványok a mozgalmunk gerincét jelentik, és ha sikeresen terjesztjük őket, akkor minden rendben lesz.”
(Levél Pradyumnának - Vrindaban 25 August, 1967)

The backbone of our movement


I also very much appreciate the work you are doing in trying to promote my books and record, and I am very glad to know that the new BTG is selling well. These publication are the backbone of our movement, and if we can distribute them successfully. then everything will be all right.”
(Letter to : Pradyumna - Vrindaban 25 August, 1967)


2017. november 28., kedd

Közvetlenül tudsz társulni a jelenlegi Ácsárjánkkal Srila Prabhupádával és a régi Ácsárjáinkkal, amikor Srila Prabhupáda könyveit olvasod.Sohase gondoljátok azt, hogy távol vagyok tőletek. A fizikai jelenlét nem lényeges. A jelenlét üzenet ( hallás ) által valódi érintés. Az Úr Krishna jelen van az Ő üzenete által, amit 5000 évvel ezelőtt adott át. Mindig érezzük a régi Ácsárjáink jelenlétét a megváltoztathatatlan utasításaik által. Remélem, jól fogtok megérteni, és teszitek a szükségest.”
( Levél a Tanulóknak - Vrindaban 2 August, 1967)


De ebben az életben, ha fejlesztjük a Krsna-tudat folyamatát a bhaktákkal történő társulással... Mint Narottama Das Thakura énekelte tandera carana-sevi-bhakta-sane vasa. Az élet egyik céljának az acaryak szolgálata kell, hogy legyen. Acarya upasanam. Így a mi acaryank a Gaudiya Sampradayaban sri-rupa sanatana bhatta-raghunatha, sri-jiva gopala-bhatta dasa-raghunatha, a Hat Gosvami, és ha társulunk velük...EZ A KÖNYV, AZ ODAADÁS NEKTÁRJA, BHAKTI-RASAMRTA-SINDHU, HA TE RENDSZERESEN OLVASOD ÉS PRÓBÁLOD MEGÉRTENI, AZ AZT JELENTI, HOGY TÁRSULSZ SRILA RUPA GOSVAMIVAL KÖZVETLENÜL. ÉS HA ENNEK MEGFELELŐEN CSELEKSZEL, AKKOR SZOLGÁLOD LÓTUSZ LÁBAIKAT. TANDERA CARANA-SEVI-BHAKTA-SANE VASA.”

(Lecke- Vrindavana, 1972. október 20.)

You can directly associate with our current Acarya Srila Prabhupada and our past Acaryas by reading Srila Prabhupada's books.Never think that I am absent from you. Physical presence is not essential; presence by message (or hearing) is real touch. Lord Krishna is present by His message which was delivered 5,000 years ago. We feel always the presence of our past Acaryas simply by their immutable instructions. I hope you will understand me right and do the needful.”
(Letter to: Students - Vrindaban 2 August, 1967)

But in this life, if we develop Krishna Consciousness by association of devotees… As Narottama dasa Thakura has sung, tandera carana-sevi-bhakta-sane vasa. One’s aim of life should be to serve the acaryas. Acarya upasanam. So our acarya in the Gaudiya Vaisnava Sampradaya, the sri-rupa sanatana bhatta-raghunatha, sri-jiva gopala-bhatta dasa-raghunatha, the Six Gosvamins, and if we associate with them… THIS BOOK, NECTAR OF DEVOTION, BHAKTI-RASAMRTA-SINDHU, IF YOU READ REGULARLY, TRY TO UNDERSTAND, THIS MEANS YOU ARE ASSOCIATING WITH SRILA RUPA GOSVAMI DIRECTLY. AND IF YOU ACT ACCORDINGLY, THEN YOU ARE SERVING THEIR LOTUS FEET. TANDERA CARANA-SEVI-BHAKTA-SANE VASA.”
(Lecture – Vrindavana, October 20, 1972)

2017. november 27., hétfő

Még egy csekély változtatás is ...


A Lelki Tanítómesterem iránti megbecsülésetek nagyon dicséretes. Az, aki érti és megbecsüli a tanítványi láncolatot, az biztosan fejlett , és nekünk mindig nagyon óvatosnak kellene lennünk, hogy megadjuk a teljes tiszteletet azok számára, akik előttünk annyira óvatosan bántak a transzcendentális tudásnak ezen Isteni Gyümölcsével. MÉG EGY CSEKÉLY VÁLTOZTATÁS IS TÖNKRETESZI AZT. Ez az. amiért mindig olyan óvatos voltam, hogy CSAK azokat a dolgokat adjam nektek, AMELYEKET GURU MAHARÁJÁMTÓL HALLOTTAM.”
(Levél: Satsvarupa, Hamsaduta - Vrndavana, India, 67-08-00)Even a slight change ...


Your appreciation of my Spiritual Master is very commendable. One who understands and appreciates the disciplic succession is certainly advanced, and we should always be very careful to give full respect to those who have so carefully handled this Divine Fruit of transcendental knowledge before us. EVEN A SLIGHT CHANGE WILL SPOIL IT. That is why I have always been so careful to give you ONLY those things WHICH I HAVE HEARD FROM MY GURU MAHARAJA.”
(Letter to: Satsvarupa, Hamsaduta - Vrndavana, India, 67-08-00)


2017. november 25., szombat

2017. november 23., csütörtök

Mahesh Raja: ISKCON Founder AND Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - ( 1. )

 http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=48040KÉPZETT PRÉDIKÁTOROK


...Öreg vagyok és súlyos betegség támadott meg; bármelyik pillanatban legyőzhet a halál. Ezért szeretnék néhány KÉPZETT PRÉDIKÁTORT hagyni, azért, hogy a Krsna-tudatos munkát végezhessék a nyugati világban. Ez az én törekvésem. Remélem mindannyian imádkoztok Krsnához, hogy képes legyek a kötelességemet megfelelően teljesíteni.”
(Levél: Janardana, Hamsaduta, Himavati, Pradyumna - New York 28 June, 1967)

TRAINED PREACHERS


„ ... I am now old man, and attacked with serious disease; I may be overcome by death at any moment. Therefore I wish to leave some TRAINED PREACHERS so that they can do the work of Krishna Consciousness in the western world. That is my ambition. I hope you all pray to Krishna so I may be able to execute my duty properly.”
(Letter to: Janardana, Hamsaduta, Himavati, Pradyumna - New York 28 June, 1967)


2017. november 21., kedd

TIZENEGY VYASASANA Sridhara Maharaja-val, avagy vak vezet világtalant


Párbeszéd részlet az „Első Beszélgetés Srila Sridhara Maharaja-val, 2. Rész” (by Sun):
DKS: Néha tizenegy vyasasana van a templomban...
SM: És a következő generáció, több száz lesz [ nevetés ] és azután az asana folytatódik a hegytől a tengerig [ nevetés]
DKS: Bhagavan Maharaja és Ramesvara Maharaja azt mondták, azután … mikor ők meghalnak, ők kiveszik azt … ötven vagy hatvan év mostantól.
SM: Ah… Oh…
( Dhira Krsna Maharaja, Sridhara Maharaja)
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-17/editorials15539.htm
---------------------------------------------------
MEGJEGYZÉS:
Vyasadeva képviselői hol hordják ki-be a vyasasana-kat a Védikus szentírásokban?
Ezt a trónt vyasasana-nak hívják, Vyasadeva ülőhelye. Így, az aki Vyasadeva képviselője, az ülhet ezen a trónon.” ( Srila Prabhupada: Leckék, Bg 2.16. London, August 22, 1973)
Srila Prabhupada a Gaudiya Math-ról beszél:
Tehát Sridhara Maharaja és másik két társa felhatalmazás nélkül kiválasztott egy acaryat, ami nagy kudarcnak bizonyult később. AZ EREDMÉNY MOST AZ, HOGY MINDENKI ACARYANAK KÉPZELI MAGÁT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY LEHET, MÉG A KANISTHA ADHIKARI SZINTET SEM ÉRTÉK EL, S ÍGY MÉG KÉPESÍTÉSÜK SINCS A PRÉDIKÁLÁSRA. …Nagyon óvatosnak kell lennünk , és ne érintkezzünk velük. Ez az én utasításom mindnyájatok számára.” ( Srila Prabhupada levele Rupanugának, 1974. április 28. )

ELEVEN VYASASANAS with Sridhara Maharaja or blind leading the blind


A portion of dialogue from „First Conversation With Srila Sridhara Maharaja, Part 2” ( by SUN ):
DKS: Sometimes there are eleven vyasasanas in the temple…
SM: And the next generation, there will be hundreds (laughing), and then the asana will go on from the mountain to the sea. (laughing)
DKS: Bhagavan Maharaja and Ramesvara Maharaja, they said after… when they die that they can take it out… fifty or sixty years from now.
SM: Ah… Oh…
( Dhira Krsna Maharaja, Sridhara Maharaja)
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-17/editorials15539.htm
NOTE:
Where do the representatives of Vyasadeva carry the vyasasanas in and out in the Vedic scriptures?

 This throne is called vyāsāsana, sitting place of Vyāsadeva. So one who is representative of Vyāsadeva, he can sit on this throne.” (Srila Prabhupada : Lectures Bg, 2.16. London, August 22, 1973)
Srila Prabhupada says about Gaudiya Math: 
So Sridhara Maharaja and his two associate gentlemen unauthorizedly selected one acarya and later it proved a failureThe result is now everyone is claiming to be acarya even though they may be kanistha adhikari with no ability to preach...We shall be very careful about them and not mix with them. This is my instruction to you all.” (Srila Prabhupada's letter to Rupanuga, 28 April, 1974)