2018. december 18., kedd

Gita Jayanti (19th December) – A Bhagavad-gita elbeszélésének az ünnepe
The deviated ISKCON re-edited and changed Srila Prabhupada's original books. The changed books are not authorized by Srila Prabhupada.

"The original words of Lord Krishna have unrivalled potency and anyone who is fortunate enough to hear those words and tries to apply them to his life becomes perfect." 
(Srila Prabhupada's letter to: Mr. Dennany—Tehran 14 March, 1975)

Śrīla Prabhupāda’s original Bhagavad-gītā 
is available in different foreign translation (PDF):
Hungarian, Portuguese, French, English, Italian, German, Polska
Serbian, Dutch, Russian, Turkish, Arabic, Spanish, Persian, Chinese

http://prabhupada-books.de/translations.html

श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप (भगवद्गीता यथारूप) , श्रील ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद , मूल, असम्पादित, (ओरिजिनल, अनएडिटेड), हिंदी १९८० , निःशुल्क अधःभारण (फ्री डाउनलोड) (Free Download):
http://bhagavad-gita.in/Download_Bhagavad-gita_As_It_Is_by_A._C._Bhaktivedanta_Swami_Prabhupada_in_Hindi_Bhagavad-gita_Yatharupa_Yatharup_Yatharoop_1980_ORIGINAL_UNEDITED_edition.htm?fbclid=IwAR3E_7UeDhWxbz-IX32gCYcj0YtS0YlZ54v95Dp-s8F3GdZG6-gEj6U296c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az elhajlott ISKCON újra szerkesztette és megváltoztatta Srila Prabhupada eredeti könyveit. A megváltoztatott könyveket nem hitelesítette Srila Prabhupada.

"Az Úr Krsna eredeti szavai páratlan erővel bírnak, és bárki, aki elég szerencsés hogy hallja ezeket a szavakat, és megpróbálja alkalmazni őket az életében, tökéletessé válik."
(Srila Prabhupada levele: Mr. Dennany—Tehran 14 March, 1975)

Srila Prabhupada eredeti Bhagavad-gitája elérhető különböző nyelveken (PDF):

Hungarian, Portuguese, French, English, Italian, German, Polska
Serbian, Dutch, Russian, Turkish, Arabic, Spanish, Persian, Chinese

http://prabhupada-books.de/translations.html


2018. december 17., hétfő

Akāma devotees, even in the greatest danger, never disturb the Lord for material benefits - Az akama bhakták még a legnagyobb veszély közepette sem zavarják az Urat anyagi áldásért
There are two kinds of devotees, known as sakāma and akāma. Pure devotees are akāma, whereas devotees in the upper planetary systems, such as the demigods, are called sakāma because they still want to enjoy material opulence. Because of their pious activities, the sakāma devotees are promoted to the higher planetary systems, but at heart they still desire to lord it over the material resources. The sakāma devotees are sometimes disturbed by the demons and Rākṣasas, but the Lord is so kind that He always saves them by appearing as an incarnation. The Lord’s incarnations are so powerful that Lord Vāmanadeva covered the entire universe with two steps and therefore had no place for His third step. The Lord is called Trivikrama because He showed His strength by delivering the entire universe with merely three steps.

The difference between sakāma and akāma devotees is that when sakāma devotees, like the demigods, fall into difficulty, they approach the Supreme Personality of Godhead for relief, whereas akāma devotees, even in the greatest danger, never disturb the Lord for material benefits. Even if an akāma devotee is suffering, he thinks this is due to his past impious activities and agrees to suffer the consequences. He never disturbs the Lord. Sakāma devotees immediately pray to the Lord as soon as they are in difficulty, but they are regarded as pious because they consider themselves fully dependent on the mercy of the Lord. As stated in Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8):
tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-
kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk
Even while suffering in the midst of difficulties, devotees simply offer their prayers and service more enthusiastically. In this way they become firmly fixed in devotional service and eligible to return home, back to Godhead, without a doubt. Sakāma devotees, of course, achieve from the Lord the results they desire from their prayers, but they do not immediately become fit to return to Godhead. It is to be noted herein that Lord Viṣṇu, in His various incarnations, is always the protector of His devotees. Śrīla Madhvācārya says: vividhaṁ bhāva-pātratvāt sarve viṣṇor vibhūtayaḥ. Kṛṣṇa is the original Personality of Godhead (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). All the other incarnations proceed from Lord Viṣṇu.

(Srimad-Bhagavatam 6.9.40)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kétféle bhakta van, a sakāma  és akāma. A tiszta bhakták akamák, míg a felsőbb bolygórendszerekben élő bhakták, például a félistenek sakāmák, mert mindig élvezni akarják az anyagi gazdagságot. A sakāma bhakták jámbor tetteik következtében a felsőbb bolygórendszerekbe emelkednek, de szívükben még ott van a vágy, hogy még mindig uralkodjanak az anyagi gazdagság felett. Néha démonok és raksasák háborgatják őket, de az Úr olyan kegyes, hogy egy-egy inkarnációként megjelenve mindig megmenti őket. Az Úr inkarnációi olyan hatalmasak, hogy az Úr Vamanadeva például két lépéssel átszelte az egész univerzumot, s harmadik lépésének már nem maradt hely. Az Urat Tivikramának is nevezik, mert kinyilvánította erejét azzal, hogy csupán három lépéssel szabadította fel az egész univerzumot.

A sakama és az akama bhakták között az a különbség, hogy a sakama bhakták – mint a félistenek - , ha bajba kerülnek, segítségért fordulnak az Istenség Legfőbb Személyiségéhez, míg az akama bhakták még a legnagyobb veszély közepette sem zavarják az Urat anyagi áldásért. Egy akama bhakta még ha szenved, akkor is azt gondolja, hogy az a múltban elkövetett bűneinek a következménye, s vállalja a szenvedést. Sohasem zavarja az Urat. A sakama bhakták azonnal az Úrhoz imádkoznak, amint bajba kerülnek, de jámbornak számítanak, mert teljesen az Úr kegyére bízták magukat. A Srimad-Bhagavatam (10.14.8) kijelenti:

tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

A bhakták még a legnagyobb nehézségek közepette is imáikat és szolgálatukat ajánlják, még nagyobb lelkesedéssel. Így megingathatatlanok lesznek az odaadó szolgálatban, és kétségtelenül alkalmassá válnak, hogy hazatérjenek, vissza Istenhez. A sakama bhakták természetesen megkapják az Úrtól mindazt, amiért imádkoztak Hozzá, de nem válnak azonnal alkalmassá arra, hogy visszatérjenek Istenhez. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy az Úr Visnu különféle inkarnációiban mindig megvédelmezi a bhaktákat. Srila Madhvacarya azt mondja:  vividhaṁ bhāva-pātratvāt sarve viṣṇor vibhūtayaḥ..Ksna az Istenség Eredeti Személyisége ( kṛṣṇas tu bhagavān svayam ). Minden más inkarnáció az Úr Visnutól származik.

(Srimad-Bhagavatam 6.9.40)

2018. december 14., péntek

Codes - Kódok


ISKCON means... "I" means international, S means society, and K means Kṛṣṇa consciousness, and so..., Kṛṣṇa, and CON means consciousness. As we have simplified, similarly there are many things, codes. So in the Vedānta-sūtra means they are codes, but in each code there is ample meaning.
(Srila Prabhupada Lectures, Bhagavad-gītā 13.5 — Paris, August 13, 1973)
- - - - - - - - - - - - -
ISKCON azt jelenti, hogy "I" jelenti , hogy international (nemzetközi), S jelenti, hogy society (mozgalom), és K jelenti, hogy Krsna consciousness (Krsna-tudat), és így..., Krsna, és CON jelent consciousness (tudatot). Ahogy egyszerűsítettük, sok dolog van hasonlóan kódokban. Így a Vedanta -sutrában kódok vannak, de mindegyik kód gazdag jelentéssel bír..."
(Srila Prabhupada Leckék Bhagavad-gita 13.5 -- Paris, August 13, 1973 )


2018. december 13., csütörtök

We must utilize our intelligence fully - Teljes mértékben kell használnunk az intelligenciánkat
Regarding your question, we must utilize our intelligence fully for serving Krishna. Serving Krishna does not mean that we sit idly and say that Krishna will take care of all our business. That is not depending on the Lord; rather it is laziness. Depending on Krishna means to act always in Krishna Consciousness, realizing that Krishna is the Ultimate Controller of all results. I hope you understand this properly.
(Srila Prabhupada's letter to: Bhagavan—London 22 September, 1969)

- - - - - - - - - - - 

A kérdésedet illetően, teljes mértékben kell használnunk az intelligenciánkat Krishna szolgálatára. Krishnát szolgálni nem azt jelenti, hogy ülünk tétlenül és azt mondjuk, hogy Krishna majd gondját viseli minden dolgunknak. Nem ez az Úrtól való függés; ez inkább lustaság. Krishnától függni azt jelenti, hogy mindig Krishna-tudatban cselekedni, felismerve, hogy Krishna minden eredmény Végső Irányítója. Remélem megfelelően megérted ezt.
(Srila Prabhupada levele: Bhagavan—London 1969. szeptember 22.)


2018. december 11., kedd

the grace of Śrīla Haridāsa Ṭhākura - Śrīla Haridāsa Ṭhākura kegye
If we stick to the principle of chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra offenselessly, then, by the grace of Śrīla Haridāsa Ṭhākura, we may be saved from the allurement of women. However, if we are not very strict in chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, we may at any time fall victim to women.
(Srimad-Bhagavatam 5.6.3.)


Ha ragaszkodunk ahhoz az elvhez, hogy a Hare Kṛṣṇa mahā mantrát sértés nélkül énekeljük, akkor Śrīla Haridāsa Ṭhākura kegyéből megmenekülhetünk a nők vonzerejétől. Ha azonban nem vagyunk nagyon szigorúak a Hare Kṛṣṇa mahā-mantra éneklésében, bármikor a nők áldozatává válhatunk.
(Srimad-Bhagavatam 5.6.3.)

2018. december 9., vasárnap

Only a pure devotee - Csakis egy tiszta bhakta
Only a pure devotee can preach the glories of the Lord for the benefit of all conditioned souls.

Csakis egy tiszta bhakta képes arra, hogy minden feltételekhez kötött lélek érdekében az Úr dicsőségét prédikálja.

(Srimad-Bhagavatam 6.9.39)

2018. december 6., csütörtök

One who accepts the post of spiritual master – Aki vállalja a lelki tanítómester szerepét


The professions of a qualified brāhmaṇa are paṭhana, pāṭhana, yajana, yājana, dāna and pratigraha. The words yajana and yājana mean that a brāhmaṇa becomes the priest of the populace for the sake of their elevation. One who accepts the post of spiritual master neutralizes the sinful reactions of the yajamāna, the one on whose behalf he performs yajña. Thus the results of the pious acts previously performed by the priest or spiritual master are diminished. Therefore priesthood is not accepted by learned brāhmaṇas.Nevertheless, the greatly learned brāhmaṇa Viśvarūpa became the priest of the demigods because of his profound respect for them. (SB 6.7.35 Purport)

NOTE:
Question: What does "One who accepts the post of spiritual master" mean exactly if this person is a cheater (Anti Ritvik)?

Answer: It means those who accepts the post of spiritual master will have to suffer the the sinful reactions of the disciples because the cheaters are not powerful like Bonafide Diksa Guru Mahabhagavata (Srila Prabhupada) who is like the sun:

Tejīyasāṁ na doṣāya [SB 10.33.29], it is said. Another example can be given: just like the sun. The sunshine absorbs water even from urine or any infectious place. Any filthy place, the sun absorbs the water. But the sun is not infected, because it is very powerful. Similarly, if you try to absorb water from the urine, then you will be infected. That is called etad īśasya īśanam.
Even those who are devotees, they are not infected by the three modes of material nature.
(Lecture Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.4—Bombay, December 16, 1974)

SB 6.7.14 Indra Offends His Spiritual Master, Brhaspati.
A stone boat would be unable to float and would sink in the water with its passengers. SIMILARLY, THOSE WHO MISLEAD PEOPLE GO TO HELL, AND THEIR FOLLOWERS GO WITH THEM.

72-12-14. Letter: Tusta Krsna
As for your next question, can only a few pure devotees deliver others, anyone, if he is a pure devotee he can deliver others, he can become spiritual master. But unless he on that platform he should not attempt it. THEN BOTH OF THEM WILL TO GO TO HELL, LIKE BLIND MEN LEADING THE BLIND

NOTE:
1) Cheater is getting his OWN sinful reactions to suffer
2) PLUS the cheater is getting the sinful reactions of his
disciple ALSO.

(by Mahesh Raja)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Egy képzett brāhmaṇa feladata a paṭhana, pāṭhana, yajana, yājana, dāna és pratigraha. A yajana and yājana szavak azt jelentik, hogy a brāhmaṇa az emberek papja lesz, hogy felemelje őket. Aki vállalja a lelki tanítómester szerepét, az semlegesíti a yajamānának, annak az embernek a bűnös visszahatásait, akinek a nevében a yajnát végzi, ezért a pap, vagy a lelki tanítómester korábban végrehajtott jámbor tetteinek eredményei lecsökkennek. Ez az oka, hogy a művelt brāhmaṇák nem fogadják el a papi feladatot. Viśvarūpa azonban, aki egy rendkívül művelt brāhmaṇa volt, mégis a félistenek papja lett, mert mélységesen tisztelte őket.
(SB 6.7.35 Magyarázat)

MEGJEGYZÉS:
Kérdés: Mit jelent az pontosan, hogy "aki vállalja a lelki tanítómester szerepét", ha ez a személy egy csaló (Ritvik- ellenes)?

Válasz: Azt jelenti, hogy azoknak, akik vállalják a lelki tanítómester szerepét, el kell szenvedniük a tanítványok bűnös visszahatásait, mivel a csalók nem erősek, mint a Hiteles Avató Guru Mahabhagavata (Srila Prabhupada), aki olyan, mint a nap:

Tejīyasāṁ na doṣāya [SB 10.33.29], így mondják. Egy másik példát adva: ugyanúgy, mint a nap. A napfény a vizet elnyeli még vizeletből is, vagy bármilyen fertőző helyről is Bármilyen szennyes helyről a nap elnyeli a vizet. De a nap nem fertőződik meg, mert nagyon erős. Hasonlóképpen, ha te megpróbálod elnyelni a vizet a vizeletből, akkor megfertőződsz. Ezt mondják, etad īśasya īśanam.
Az anyagi természet három kötőereje nem fertőzi meg még azokat sem, akik bhakták..
(Előadás Śrīmad-Bhāgavatam 3.26.4-Bombay, 1974. december 16.)

SB 6.7.14 Indra Megsérti a Lelki Ttanítómesterét, Brhaspatit
Egy kőhajó nem marad fenn a víz színén, hanem az utasaival együtt elsüllyed. HASONLÓAN, AKIK FÉLREVEZETIK AZ EMBEREKET, A POKOLBA MENNEK, ÉS A KÖVETŐIK IS EGYÜTT MENNEK VELÜK.

72-12-14. Levél: Tusta Krsna
Ami a következő kérdésedet illeti, csak néhány tiszta bhakta tud másokat, bárkit felszabadítani.Ha ő egy tiszta bhakta, akkor képes másokat felszabadítani és lelki tanítómesterré válhat. De ha nincs ezen a platformon, akkor ne kísérelje meg azt. AKKOR MINDKETTEN A POKOLBA MENNEK, MINT VAK VEZET VILÁGTALANT.

MEGJEGYZÉS:
1) A csaló a SAJÁT bűnös visszahatásainak az
elszenvedőjévé válik
2) PLUSZ az ő tanítványainak a bűnös
visszahatásainak IS az elszenvedőjévé válik.

(írta: Mahesh Raja)


2018. december 4., kedd

ISKCON UK Salaries 2017 - Comment - Hozzászólás
ISKCON UK Salaries 2017 - Comment
Mahesh Raja says:
3. December 2018 at 6:53 pm
There are many karmīs in the dress of devotees, but the Supreme Personality of Godhead can detect their purpose. The karmīs want to use the property of the Lord for their selfish sense gratification, but a devotee endeavors to use the Lord’s property for God’s service.
(Srimad-Bhagavatam 8.9.28)

- - - - - - - - - - - -

Mahesh Raja mondja:
2018. december 3. du. 6:53 

Sok karmi van a bhakták ruhájában, de az Istenség Legfelsőbb Személyisége azonban észreveszi a szándékukat. A karmik az Úr tulajdonát önző érzékkielégítésükre akarják használni, a bhakta azonban arra törekszik, hogy az Úr tulajdonát Isten szolgálatában használja.

(Srimad-Bhagavatam 8.9.28)

+ + + + + + + + + 

Source:


2018. december 2., vasárnap

His devotee’s promise may not be broken - Az Ő bhaktájának ígérete nem lesz megszegve
Go forward. Kṛṣṇa will give you protection.That is Kṛṣṇa’s promise in the Bhagavad-gītā. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati: [Bg. 9.31] “Kaunteya, My dear son of Kunti, Arjuna, you can declare throughout the whole world that My devotees will never be vanquished. You can declare that.” And why He’s asking Arjuna to declare? Why He does not declare Himself? There is meaning. Because if He promises, there are instances that He sometimes broke His promise. But if a devotee promises, it will be never broken. Kṛṣṇa will give protection; therefore He says His devotee that “You declare.” There is no chance of being broken. Kṛṣṇa is so kind that sometimes He breaks His promise, but if His devotee promises, He takes very careful attention that His devotee’s promise may not be broken. That is Kṛṣṇa’s favor.

(Srila Prabhupada: Lecture — New York, April 17, 1969)
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Menj előre. Kṛṣṇa védelmet nyújt neked. Ez Krsna ígérete a Bhagavad-gītában. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati: [Bg. 9.31] "Óh, én kedves Kunti fia, Arjunám,hirdesd bátran az egész világon az Én hívem nem vész el soha! Hirdesd ezt." És miért kéri Arjunát, hogy hirdesse? Miért nem jelenti ki Önmaga? Van értelme. Mert ha Ő ígér, vannak esetek, hogy néha megszegi az ígéretét. De ha egy bhakta ígér, akkor az soha nem lesz megszegve. Kṛṣṇa védelmet nyújt; ezért azt mondja a bhaktájának, hogy "Hirdesd". Kṛṣṇa olyan kedves, hogy néha megszegi az ígéretét, de ha az Ő bhaktája ígér, akkor nagyon vigyáz arra, hogy az Ő bhaktájának ígérete nem lesz megszegve . Ez Krsna kegye.

(Srila Prabhupada: Lecke — New York, 1969. április 17.)

2018. december 1., szombat

We eat plant life - Növényi életet eszünk
Regarding your question about why we do not eat meat and yet we eat plant life, the answer is that we do everything as Krishna recommends. Everything we eat is first offered to Lord Krishna, and because Krishna does not eat meat, therefore we also do not eat meat. The fruits, grains, and vegetables which we offer to the Lord are not caused any suffering by our offering them to Krishna. Rather they are greatly benefited because to be offered for the pleasure of the Lord will grant for the living entity within the plant body certain liberation in the near future. Everything that we do in Krishna Consciousness is ultimately beneficial to all living creatures because we are working under the recommendations of the Lord Himself who is the well-wisher of all His part and parcel children.

(Srila Prabhupada's letter to: Ann Clifford — Los Angeles 2 August, 1969)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ami a kérdésedet illeti, hogy miért nem eszünk húst, miközben növényi életet eszünk, a válasz az, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan azt Krishna ajánlja.
Mindent amit eszünk, először felajánlunk az Úr Krishnának, és mivel Krishna nem eszik húst, ezért mi sem eszünk húst. A gyümölcsök, gabonafélék és zöldségek, amelyeket az Úrnak felajánlunk, nem okoznak semmilyen szenvedést azzal, hogy Krishnának ajánljuk őket. Sőt, inkább nagy hasznuk van, mert ami az Úr örömére van felajánlva, az a növényi testben lévő élőlény számára bizonyosan felszabadulást biztosít a közeljövőben. Minden, amit a Krishna-tudatban végzünk, végső soron minden élő lény számára előnyös, mert azt az Úr Önmaga ajánlása szerint tesszük, aki minden szerves részének , az Ő gyermekeinek a jóakarója.

(Srila Prabhupada levele: Ann Clifford — Los Angeles 1969. augusztus 2.)2018. november 29., csütörtök

He will be a good preacher - Jó prédikátor lesz
Kirtana means whatever we hear from the Spiritual Master we repeat it again nicely. One who can reproduce the sound vibration heard from the Spiritual Master, he will be a good preacher. 
(Srila Prabhupada's letter to: Mahapurusa—Los Angeles 17 August, 1969)

Hearing is called śravaṇa, and explaining is called kīrtana. The two processes of śravaṇa and kīrtana are of primary importance to progressive spiritual life. Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source by submissive hearing can properly explain the subject.
(SB 1.1.6 Purport)

NOTE: Our diksa guru Srila Prabhupada insures sravana and kirtana for his new followers and disciples: original books ( physical copies, PDF form ),Videos, Audio on CD and MP3, recorded everything he spoke ( for example: lectures, chanting Hare Krsna, singing bhajans and so on)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Kirtana azt jelenti, amit a Lelki Tanítómestertől hallunk, azt szépen ismételjük meg. Az, aki képes reprodukálni a hangvibrációt, amit a Lelki Tanítómestertől hallott, az jó prédikátor lesz.(Srila Prabhupadalevele: Mahapurusa—Los Angeles 1969. augusztus 17.)


A hallást sravanának és a magyarázatot kirtanának hívják.E két folyamat, a sravana és a kirtana elsődleges fontosságú a lelki élet fejlődéséhez. Aki a helyes forrásból, alázatos hallással elsajátította a transzcendentális tudást, az helyesen el is tudja magyarázni.
(SB 1.1.6. Magyarázat)

MEGJEGYZÉS: A mi diksa gurunk Srila Prabhupada biztosítja a sravanát és kirtanát  új követői és tanítványai számára: eredeti könyvek (fizikai példányok, PDF formátum), videók, audio CD és MP3, rögzítettek mindent, amit beszélt (például előadások, Hare Krsna éneklése, bhajanák éneklése és így tovább)
2018. november 28., szerda

One's devotional service is spoiled - Az ember odaadó szolgálatának vége
"One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following six activities:
       


  (1) eating more than necessary or collecting more funds than required,
  (2) over endeavoring for mundane things that are very difficult to attain,
  (3) talking unnecessarily about mundane subject matters,
  (4) practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically,
  (5) associating with worldly-minded persons who are not interested in Krsna consciousness, and
  (6) being greedy for mundane achievements."
  (Cc. Madhya 19.157. P.)
   
  ----------------

  "Az ember odaadó szolgálatának vége, amikor túlságosa belebonyolódik a következő hat cselekedetbe:
  (1) többet eszik a szükségesnél vagy több anyagi dolgot gyűjt a szükségesnél
  (2) túlzott erőfeszítéseket tesz olyan világi dolgok megszerzéséért, amelyeket nagyon nehéz elérni,
  (3) szükségtelenül beszélget világi témájú dolgokról,
  (4) a szentírások szabályait és előírásait pusztán csak a követés kedvéért gyakorolja, és nem a spirituális fejlődés kedvéért teszi azt, vagy a szentírások szabályait és előírásait elutasítja, és függetlenül önkényesen cselekszik,
  (5) olyan világi gondolkodású emberekkel társul, akiket nem érdekel a Krsna tudat, és
  (6) mohón vágyik a világi a eredményekre. "
        (Cc. Madhya 19.157. M.)

2018. november 26., hétfő

Two articles from an anti-Ritvik website ( note: original or changed books?) - Két cikk egy Ritvik-ellenes weboldalról ( megj. eredeti vagy változtatott könyvek?)

Another 10,000 Years    BY: BHAKTA TORBEN

Nov 24, 2018 — DENMARK (SUN) — Commentary on Krishna dasa's article.

"But you cannot expect that cent percent people will come; that is not possible.
But even, even one-fourth percent people come to this, then it will be successful.
Compared to the American population, what percentage we have got?
Still they have made some impression, the Hare Kṛṣṇa movement.
Literatures are selling, they are appreciating, learned circle.
Takes some time, but if we stick to our principles and do not make any compromise and push on—in this way, I have given you instruction, it will never stop; it will go on.
It will never stop.
At least for ten thousand years it will go on."

(Srila Prabhupada, 21st June, 1976, Toronto)

++++++++++++++++++


-----------------


"De nem számíthatsz arra, hogy az emberek száz százaléka el fog jönni, ez nem lehetséges.

De még akkor is, ha az emberek egynegyed százaléka jön , az akkor is sikeres lesz.

Összehasonlítva az amerikai lakossággal, mekkora százalékunk van?

Mégis a Hare Kṛṣṇa mozgalom hatással volt rájuk.

Az irodalmakat eladjuk, ők értékelik , ez egy tanulási kör.

Időbe telik, de ha ragaszkodunk az elveinkhez, és  nem teszünk semmilyen kompromisszumot, és folytatjuk tovább –ezen a módon, megadtam az utasításokat, az soha nem fog megállni; folytatódik.

Sohasem fog megállni.

Legalább tízezer évig folytatódik.

(Srila Prabhupada, 21st June, 1976, Toronto)