2018. szeptember 18., kedd

Ezúton is kérem Anatha Dast, hogy törölje írását.

Hare Krsna
Egy bhakta ajánlására elolvastam Anatha Das ( Krisnadász Ákos) blogjának legújabb írását a "Lélekgyűjtők" -et. Nem hiszem, hogy a ritvik bhakták mellett, a jelenlegi ISKCON bármelyik bhaktája is írna és közzétenne egy ilyen, Srila Prabhupadat és a tanítványi láncolatunk Acarjáit súlyosan támadó írást. Ezúton is kérem Anatha Dast, hogy törölje írását.
Hare Krsna, Marici Das
Hozzászólások
Santu Das Santu Das Harea Krisna Harea Ram Joy guru
Kezelés
VálaszÜzenet1 napja
Isvara Krisna Das Igen ez egy igen sértő írás Srila Prabhupádára nézve,úgy látszik egyre bátrabb és a gurubetegség öt is elkapta.Az ő általa működtetett oldalak nem képviselik se a fiskcon se a ritvik oldalt.Prabhupada eredeti vonalát nem találjátok meg nála.
Kezelés
VálaszÜzenet3 órája

Our principle - A mi elvünk
Our principle should be to serve Krishna very diligently with love and faith, and all necessary supplies will come without any difficulties. As you are all sincere devotees, I am sure you are feeling the great assistance of Krishna through your activities, and the more you serve the more you will know how you are making progress in Krishna Consciousness.

( Srila Prabhupada's letter to: Yamuna, Gurudasa — Los Angeles 15 July, 1969 )

A mi elvünk az, hogy nagyon igyekvően, szeretettel és hittel kell szolgálni Krishnát , és minden szükséges eszköz nehézség nélkül jön. Mivel ti mindannyian őszinte bhakták vagytok, biztos vagyok benne, hogy érzitek Krishna nagy segítségét a tevékenységeteken keresztül , és minél inkább szolgáltok, annál inkább fogjátok tudni, hogyan fejlődtök a Krishna-tudatban.

( Srila Prabhupada levele: Yamuna, Gurudasa — Los Angeles 1969. július 15.)

2018. szeptember 16., vasárnap

Radhashtami: Appearance of Srimati Radharani - Srimati Radharani Megjelenése ( Sept 17th )
In English:
krsna taba puṇya habe bhāi
e-
puṇya koribe jabe rādhārāṇī khusī habe
dhruva ati boli tomā tai


I emphatically say to you, O brothers, you will obtain your good fortune from the Supreme Lord Krsna only when Śrīmatī Rādhārāṇī becomes pleased with you.

(Detail-Prayer unto the Lotus Feet of Krsna by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupāda on board the ship Jaladuta, September 13, 1965)

Magyarul:

krsna taba puṇya habe bhāi
e-
puṇya koribe jabe rādhārāṇī khusī habe
dhruva ati boli tomā tai


Hangsúlyozottan mondom néktek, Ó testvérek, csak akkor nyeritek el jó szerencséteket a Legfelsőbb Úr Krsnától, amikor Srimati Radharani elégedett lesz veletek. 

(Részlet Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupāda: Ima Krsna Lótuszlábához A Jaladuta hajó fedélzetén, 1965. szeptember 13.)


2018. szeptember 12., szerda

The most important - A legfontosabb
"Of the nine processes of devotional service, the most important is to always chant the holy name of the Lord. If one does so, avoiding the ten kinds of offenses, one very easily obtains the most valuable love of Godhead."

      „Az odaadó szolgálat kilenc folyamata közül a legfontosabb az, hogy mindig énekeljük az Úr szent nevét. Aki ezt teszi, és elkerüli a tíz sértést, az nagyon könnyen elnyeri a legértékesebbet, az Istenszeretetet.”

(CC. Antya 4.71)

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare


2018. szeptember 10., hétfő

Bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ
A devotee says in connection with impersonalism:

We only accept authority of our bonafide authorized Guru parampara, with Sanskrit translations by our Acharyas, not by some pandits who give their mundane motivated false interpretations. Translations may not be done only  "word by word", as the surrounding context is important also, and something complete different meanings of the same word are possible. 

Srila Prabhupada:

As you begin to study the Sanskrit words, in each word you will find a treasure house of different understanding.”
(Srila Prabhupada's letter to Satsvarupa—Los Angeles 1 July, 1972)Even though Lord Śiva appeared to preach Māyāvāda philosophy, at the end of his pastime in the form of Śaṅkarācārya, he preached the Vaiṣṇava philosophy: bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ mūḍha-mate. He stressed worshiping Lord Kṛṣṇa, or Govinda, three times in this verse and especially warned his followers that they could not possibly achieve deliverance, or mukti, simply by word jugglery and grammatical puzzles. If one is actually serious to attain mukti, he must worship Lord Kṛṣṇa. That is Śrīpāda Śaṅkarācārya’s last instruction.”
(Srimad-Bhagavatam 4.24.18.Purport)

Bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁEgy bhakta az imperszonalizmussal kapcsolatban:

Mi egyedül csak a mi hiteles, felhatalmazott Guru tanítványi láncolatunk tekintélyét fogadjuk el, az Ácsárjáink szanszkrit fordításaival, s nem az olyan panditokat, akik a világias, motivált hamis értelmezéseiket adják. A fordításokat nem lehet csak "szóról szóra" végezni, hiszen a szövegkörnyezet is fontos, és ugyanannak a szónak lehetségesek teljesen eltérő jelentései is.

Srila Prabhupada:

"Mivel te el kezdted tanulmányozni a szanszkrit szavakat, mindegyik szóban különböző megértések kincses házát fogod megtalálni.”
(Srila Prabhupada levele: Satsvarupa—Los Angeles 1972. július 1.)

Noha az Úr Siva azért jelent meg, hogy mayavada filozófiát prédikáljon, Sankaracaryaként végzett kedvtelése végén a vaisnava filozófiát hirdette: bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ bhaja govindaṁ mūḍha-mate. Ebben a versben háromszor is kihangsúlyozta az Úr Krsna, azaz Govinda imádatát, és külön figyelmeztette követőit, hogy csupán a szavakkal bűvészkedve és nyelvi rejtvényekkel nem érhetik el a felszabadulást, a muktit. Ha valaki igazán komoly abban a szándékában, hogy elérje a muktit, az Úr Krsnát kell imádnia. Ez Sripada Sankaracarya utolsó tanítása.”
(Srimad-Bhagavatam 4.24.18.Magyarázat)

2018. szeptember 9., vasárnap

If you want to be cheated, God sends you a cheaterReporter: I wondered how many people you think might have been taken in by fake gurus.

Śrīla Prabhupāda: Practically everyone. [Laughter.] There is no question of counting. Everyone.

Reporter: This would mean thousands of people, wouldn’t it?

Śrīla Prabhupāda: Millions. Millions have been cheated, because they want to be cheated. God is omniscient. He can understand your desires. He is within your heart, and if you want to be cheated, God sends you a cheater.

Reporter: ls it possible for everyone to attain the perfectional stage you spoke of previously?

Śrīla Prabhupāda: Within a second. Anyone can attain perfection within a second—providing he is willing. The difficulty is that no one is willing. In the Bhagavad-gītā (18.66Kṛṣṇa says, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja: “Simply surrender unto Me.” But who is going to surrender to God? Everyone says, “Oh, why should I surrender to God? I will be independent.” If you simply surrender, it is a second’s business. That’s all. But no one is willing, and that is the difficulty.

Reporter: When you say that lots of people want to be cheated, do you mean that lots of people want to carry on with their worldly pleasures and at the same time, by chanting a mantra or by holding a flower, achieve spiritual life as well? Is this what you mean by wanting to be cheated?

Śrīla Prabhupāda: Yes, this is like a patient thinking, “I shall continue with my disease, and at the same time I shall become healthy.” It is contradictory. The first requirement is that one become educated in spiritual life. Spiritual life is not something one can understand by a few minutes’ talk. There are many philosophy and theology books, but people are not interested in them. That is the difficulty. For instance, the Śrīmad-Bhāgavatam is a very long work, and if you try to read this book, it may take many days just to understand one line of it. The Bhāgavatam describes God, the Absolute Truth, but people are not interested. And if, by chance, someone becomes a little interested in spiritual life, he wants something immediate and cheap. Therefore, he is cheated. Actually, human life is meant for austerity and penance. That is the way of Vedic civilization. In Vedic times they would train boys as brahmacārīs; no sex life was allowed at all up to the age of twenty-five. Where is that education now? A brahmacārī is a student who lives a life of complete celibacy and obeys the commands of his guru at the gurukula [school of the spiritual master]. Now schools and colleges are teaching sex from the very beginning, and twelve- or thirteen-year-old boys and girls are having sex. How can they have a spiritual life? Spiritual life means voluntarily accepting some austerities for the sake of God realization. That is why we insist on no illicit sex, meat-eating, gambling, or intoxication for our initiated students. Without these restrictions, any “yoga meditation” or so-called spiritual discipline cannot be genuine. It is simply a business deal between the cheaters and the cheated.

Reporter: Thank you very much.

Śrīla Prabhupāda: Hare Kṛṣṇa.( The Sience of Self Realization SSR 2 )

Ha azt akarod, hogy becsapjanak, Isten küld neked egy csalótRiporter: Szeretném tudni, ön mit gondol, mennyi embert téveszthettek meg a hamis guruk?

Srila Prabhupada: Gyakorlatilag mindenkit. [Nevetés.] Nem számolás kérdése. Mindenkit.

Riporter: Ez emberek ezreit jelenti, ugye?

Srila Prabhupada: Millióit. Milliókat csaptak be, mert azt akarták, hogy becsapják őket. Isten mindentudó. Ő megérti a vágyaidat. Ő a szívedben van, s ha azt akarod, hogy becsapjanak, Isten küld neked egy csalót.

Riporter: Mindenki számára lehetséges, hogy elérje azt a tökéletes szintet, amiről az előzőekben beszélt?

Srila Prabhupada: Egy pillanat alatt. Bárki elérheti a tökéletességet egy pillanat alatt — feltéve, hogy akarja. A Bhagavad-gitában (18.66) Krsna azt mondja: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja:  „Hódolj meg egyedül Énelőttem!” De ki fog meghódolni Istennek? Mindenki azt mondja: „Ó, miért kellene meghódolnom Istennek? Én független leszek.” Ha egyszerűen  meghódolsz, az egy pillanat műve. Ennyi az egész. De senki nem akarja, és ez a nehézség.

Riporter: Amikor ön azt mondja, hogy sok ember azt akarja, hogy becsapják, arra gondol, hogy sok  ember akarja  folytatni a világi örömeit, és ugyanakkor egy mantra vibrálásával vagy egy szál virággal a kezében a lelki életet is el akarja érni? Ezt érti az alatt, hogy „azt akarja, hogy becsapják”?

Srila Prabhupada: Igen. Olyan ez, mint amikor a páciens azt gondolja: „Továbbra is beteg maradok, és ugyanakkor egészséges leszek.” Ez ellentmondás. Az első követelmény, hogy az ember tanult legyen a lelki életben. A lelki élet nem olyan dolog, amit valaki képes megérteni néhány perces beszélgetéssel. Rengeteg filozófiai és teológiai könyv van, és az emberek nem érdeklődnek irántuk. Ez a nehézség. A Srimad-Bhagavatam például egy nagyon hosszú mű, s ha megpróbáljuk olvasni ezt a könyvet, napokba telhet megérteni akár egyetlen sorát is. A Bhagavatam Istent írja le, az Abszolút Igazságot, de az embereket ez nem érdekli. És ha valaki véletlenül egy kicsit érdeklődni kezd a lelki élet iránt, akkor valami azonnalit és olcsót akar. Ezért becsapják. Az emberi élet valójában lemondásra és vezeklésre való. Ez a védikus civilizáció útja. A védikus időkben a fiúkat brahmacariként nevelték, nem volt engedélyezve számukra semmilyen szexuális élet, egészen huszonöt éves korukig. Hol van most ez a tanítás? A brahmacari az a tanuló, aki teljes cölibátusban él, és a guru-kulában (a lelki tanítómester iskolájában) engedelmeskedik a guru utasításainak. Most az iskolák és középiskolák már a legelején a szexuális életet tanítják, és tizenkét-tizenhárom éves fiúk és lányok élnek szexuális életet. Hogyan lehetne lelki életük? A lelki élet azt jelenti, hogy az ember önként elfogad bizonyos lemondásokat az Isten -megvalósítás kedvéért. Ez az, amiért ahhoz ragaszkodunk, hogy a tanítványaink ne éljenek tiltott szexuális életet, ne egyenek húst, ne játsszanak szerencsejátékot és ne fogyasszanak kábító-mámorító szereket. Ezen megkötések nélkül egyetlen „yoga meditáció” vagy úgynevezett spirituális fegyelem sem lehet hiteles folyamat, hanem csupán a csalók és a becsapottak közötti üzlet.

Riporter: Nagyon szépen köszönöm.

Srila Prabhupada: Hare Krsna.
( The Sience of Self Realization SSR 2 - Az Önmegvalósítás Tudománya, 2.)

 https://prabhupadabooks.com/ssr/2